implant dis fiyatlari1xbet mobil

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (REYSAŞ) olarak kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz önem nedeni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bilgilendirme yapmak isteriz.

I-)Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli ve Amacı: 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda kapsamı açıklanan şekilde işlenebilecektir.

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. tarafından hukuka uygun çeşitli vasıtalar ile bilginiz ve onayınız dâhilinde toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK madde 5 ve madde 6’da düzenlenen şartlara uygun şekilde işlenebilecektir.

II-)Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK madde 8 ve madde 9’da belirtilen şartlara uygun şekilde ve kanunun izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

III-)Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Önlemler:

Veri Sorumlusu olarak, şirketimiz tarafından Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi ve yine verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için KVKK madde 12 gereğince her türlü teknik ve idari önlem alınmaktadır. Yine kişisel verilerinizin paylaşılmasının gerekmesi halinde gerekli tüm güvenlik önlemleri şirketimizce alınmaktadır.

IV-)Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi:

KVK Kanununa uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işleme için zorunlu kılındığımız zaman aşımı sürelerine 1 yıl eklendikten sonra, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 

V-)Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK madde 11’den doğan haklarınız:

Her kişisel veri sahibi, veri sorumlusu olan REYSAŞ’a başvurarak kendisiyle ilgili; 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamlarda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlindekişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptir.

 

VI-)Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK madde 11’den doğan haklarınız ile ilgili başvuru şekli, iletişim bilgileri ve başvuruyu değerlendirme yöntemi:

KVKK Madde 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere, kimliğinizi ispat edecek belgeleri de eklemek sureti ile ve KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızdan hangisi hakkında başvuruda bulunduğunuzu açıklamak sureti ile yazılı olarak (iadeli taahhütlü mektup ile, noter kanalı ile, bizzat veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş veya belirlenecek diğer yöntemler ile) şirketimizin “Küçükçamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak N:13 Üsküdar/İSTANBUL” adresine başvuruda bulunabilirsiniz.  

REYSAŞ, başvurunuzda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.